Mesto Trnava

Mesto Trnava, jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m. Od hlavného mesta Slovenskej republiky, mesta Bratislava, nachádza sa blízko významných európskych miest Viedeň Budapešť. Mesto zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu, ktorý jTrnavae súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, tvoriaceho základňu európskeho hospodárstva. Kraj leží v geografickom strede Európy a hraničí s troma štátmi: Českom, Rakúskom a Maďarskom. Disponuje nerastnými surovinami, medzi ktorými je aj ropa a zemný plyn. Nielen vďaka tomu patrí medzi najrozvinutejšie regióny. Trnava a jej okolie sa nachádzajú na jednej z hlavných urbanizačných osí Slovenska medzi Bratislavou a Žilinou.

Na križovatke starých obchodných ciest využívaných od praveku, pri riečke Trnávka, bola založená kupecká osada Trnava. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1211. Je to listina ostrihomského arcibiskupa Jána o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule. Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel.

Kostol sv. Mikuláša v Trnave

Bohatá história mesta zanechala dnešnej generácii duchovné posolstvo a dedičstvo. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Medzi najhodnotnejšie sakrálne pamiatky patrí prvý ranobarokový kostol na SlovenskuKatedrála sv. Jána Krstiteľa s bohatou výzdobou. Skvostom jeho interiéru je kolosálny drevený hlavný  z roku 1640, vysokým takmer 20 m a širokým takmer 15 m. V roku 2003 ju pri svojej návšteve Slovenska navštívil Sv. Otec Ján Pavol II. Najstarším kostolom v Trnave je pôvodne románsky kostol sv. Mikuláša. Na jeho základoch vyrástol gotický honosný chrám bazilikálneho typu. V 18. storočí bola na severnej strane kostola pristavená baroková kaplnka Panny Márie Trnavskej. Vďaka milostivému obrazu žehnajúcej Panny Márie je Trnava známym pútnickym miestom. Neopakovateľné čaro majú starobylé ulice s kláštornými komplexmi, meštianskymi domami a v neposlednom rade s monumentálnym areálom budov Trnavskej univerzity. Mestské opevnenie, jedno z najstarších na Slovensku, predstavuje veľmi hodnotnú stavebnú pamiatku svojho druhu a patrí k najvýznamnejším fortifikačným celkom v stredoeurópskom priestore. Dominantou námestia i celého mesta je renesančná mestská veža, z ochodze ktorej sa naskytuje panoramatický výhľad na mesto a turisticky príťažlivé okolie.

Trnava je tiež známa a zaujímavá jedným z najväčších múzeí na Slovensku. Západoslovenské múzeum v TrnaveZápadoslovenské múzeum je umiestnené v objekte Klariského kláštora z 13. storočia. V roku 1782 bola budova odovzdaná armáde a slúžila ako nemocnica a po oslobodení v nej boli umiestnené sklady. V roku 1954 budovu dostalo novovznikajúce Západoslovenské múzeum, pokračovateľ viac ako storočnej múzejnej tradície v Trnava. V súčasnosti múzeum spravuje vo svojich zbierkach 149 643 zbierkových položiek, z ktorých 65 970 sa viaže na prírodné vedy, 49 376 na históriu a 34 297 na etnológiu a historickú knižnicu s 50 039 knižnými jednotkami.