Bratislavský hrad

Bratislavský hrad sa týči na výbežku Malých Karpát, nad riekou Dunaj a výrazne dotvára panorámu hlavného mesta Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 907. Hradné návršie bolo osídlené Bratislava nocuž v neskorej dobe kamennej a prvými známymi obyvateľmi boli Kelti. Za čias Uhorského štátu bol na hradnom kopci v 11. storočí postavený kamenný palác a kostol sv. Salvatora s kapitulou. Za vlády Žigmunda Luxemburského bol na  hrade v 15. storočí vybudovaný nový vstup do hradu – Žigmundova brána. Hradná studňa bola vybudovaná v roku 1437. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie. Od polovice 16. Storočia, kedy sa Bratislava stala korunovačným mestom, boli v korunovačnej veži uložené korunovačné klenoty uhorských kráľov. Neskôr hrad dostalo vojsko a v roku 1811 vyhorel. V rokoch 1956 – 1968 bol hrad zrekonštruovaný. Bratislavský hrad predstavuje v dejinách Veľkej Moravy, Uhorska, Česko-Slovenska a moderného Slovenska významný pamätník spoločensko-historického vývoja v tejto oblasti.

V súčasnosti sa na hrade nachádzajú expozície Slovenského národného múzea – Historického múzea a reprezentačné priestory prezidenta a parlamentu Slovenskej republiky. Hrad s areálom bol v roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Mesto Bratislava

Bratislava je hlavné mesto Slovenska a je to rozlohou najväčšie a najľudnatejšie mesto. Sídli tu prezident, parlament, vláda a ministerstvá. V Bratislave nájdeme množstvo kultSlovenské národné divadloúrnych a historických pamiatok. Staré Mesto je pamiatkovou zónou  a tvorí historické jadro mesta spolu s Bratislavským hradom a Podhradím, považujú sa za najväčšiu pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Dominantou je štvorvežový Bratislavský hrad, vedľa neho budova Národnej rady Slovenskej republiky a neďaleko Dóm sv. Martina.   Nachádza sa tu Slovenské národné divadlo a Slovenská národná galéria. V Bratislave tiež pôsobí niekoľko vysokých škôl, univerzít a múzeí. Najvýraznejšou modernou stavbou Bratislavy je Most SNP na Dunaji.

Slovenské národné múzeum

Bratislavský hradSlovenské národné múzeum sídli na Bratislavskom hrade od roku 1968. Na hrade má svoje expozičné a výstavné priestory, depozitáre,odborné i reštaurátorské pracoviská. Múzeum vo svojich depozitároch opatruje  takmer 250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva a hospodárstva na Slovensku. Viaceré zbierky múzea sú považované za najväčšie zbierky na Slovenskuhistorický a ľudový textil, sklo a keramika, remeslá a ľudové a výtvarné umenie. Na Slovensku patrí toto historické múzeum medzi najvýznamnejšie a zároveň najväčšie múzeá.

Nitriansky hrad

Nitriansky hrad  je neprehliadnuteľnou dominantou Nitry. Hrad tvorí zachovalý hradný komplex, ktorý sa nachádza na hradnom vrchu v centre mesta vo výške 220 m.n.m. a týči sa pod južnými výbežkami pohoria Tribeč. V nitrianskom kraji, môžeme hrad považovať za jednu z najstarších dochovaných stavieb.

História Nitrianskeho hradu

Nitriansky hrad v noci

Prvá písomná zmienka o opevnenom hradisku na mieste dnešného hradu pochádza z roku 871, spomína sa v nej stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre okolo roku 830. Nitrianske hradisko sa stalo významným sídelným centrom, po pričlenení Nitrianskeho kniežatstva do moravského panstva. V rokoch 880 – 892 bolo na Nitrianskom hrade biskupské sídlo kniežaťa Svätopluka. Neskôr v 14. storočí hrad dobyl aj Matúš Čák Trenčiansky. V prvej polovici 15. storočia bolo vybudované nové  hradné opevnenie, za kráľa Žigmunda, no z toho sa zachovalo málo. V prvej polovici 17. storočia bol hrad centrom vojenských operácií a v roku 1663 sa dokonca dostal na krátky čas do rúk Turkov. Na začiatku 18. storočia na hrade došlo k veľkej obnovnej činnosti, bol prestavaný horný kostol a vybudovali nový Biskupský palác. Stále prestavby hradu zapríčinili, že z pôvodnej podoby hradu sa nám zachovalo veľmi málo. Z románskej doby sa zachovala iba časť Kostola sv. Emeráma z prvej polovice 13. storočia. Zachovala sa časť hradobného múru a veľký gotický kostol z gotického obdobia.

Expozícia hradu

V súčasnosti vnútorná časť hradu nie je prístupná verejnosti, pretože v nej sídli Biskupský úrad. Pre verejnosť sú prístupné hradné nádvoria, kazemety s veľkomoravským valom, Vazilova veža, Katedrála sv. Emeráma a Diecézne múzeum. Hradný areál je otvorený celoročne, ostatné časti hradu iba sezónne.

Nitriansky hrad je už od čias kniežaťa Pribinu cirkevným centrom, sídlom nitrianskehoNitriansky hrad biskupa. Jeho hlavnou stavbou je rozmerná Katedrála sv. Emeráma pozostávajúca z troch sakrálnych stavieb. Najstaršou z nich je románsky kostol zasvätený tomuto patrónovi z 11. storočia. Gotický horný kostol vznikol v 14. storočí a najstarší barokový Dolný kostol pribudol do komplexu v 17. storočí. V katedrále na Nitrianskom hrade sú uložené telesné pozostatky sv. Svorada a sv. Benedikta. Vedľa chrámu stojí mohutný Biskupský palác. Vzhľadom na svoje historické a architektonické hodnoty patrí areál hradu medzi základné dokumenty dejín Slovenska.

Mesto Nitra

Mesto Nitra je dnes centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex je medzinárodným výstavným centrom. Nitra je taktiež mestom mladých, sú tu dve univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita. Študenti a mladí ľudia sa tu určite nenudia, pretože Nitra ponúka bohatý spoločenský život. Architektonickým skvostom Nitry je Divadlo Andreja Bagara. Nitra je zaujímavá aj tým, že sa rozprestiera medzi masívom Zobora (587 m) a vrchmi Kalvária (215 m) a Šibeničným vrchom (218,5 m).

História mesta Prievidza – 2013 rok plný výročí

Prievidza v roku 2013 slávi rok výročí. “Obdobie temna,” áno, práve v tomto období, v období stredoveku, sa začala písať história mesta Prievidza. Prvá zmienka o meste je už z roku 1113, kde sa uvádza, že sa mesto po prvýkrát spomína na Zoborskej listine. Tento rok si teda práve pripomíname 900.-té výročie prvej písomnej zmienky o Prievidzi.

História mesta Prievidza

Okrem stredoveku sa Prievidza dostávala i do chronologicky ďalšej epochy, a to do renesancie, kde práve v tomto období, presnejšie v 15. storočí, bola na prievidzskom rínku významná celoslovenská humanistická škola.

Následne na to, v období baroka, mesto v ničom nezaostávala za svojou históriu, príp., za možno niekedy známejším susediacim mestom Bojnice, pretože v roku 1666 sa na podnet Františky Kuenovej Pálfiovej zišli v Prievidzi piaristi, ktorí prišli k nám vôbec ako prví, v rámci celého vtedajšieho uhorského územia. História mesta PrievidzaBolo to kolégium zoskupené okolo osobnosti Františka Hanáka, po ktorom je ešte aj dodnes pomenované Piaristické gymnázium v Prievidzi. Začala sa tak výstavba barokového chrámu, dnes Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice – kostol patrí medzi barokovo najčistejšie stavby v rámci celej Európy a je nazývaný aj „perlou hornej Nitry“. Dokončený bol v rokoch 1740 až 1753.

O niečo neskôr, presnejšie v rokoch 1739-1742, na mieste, kde stojí dnešný kostol z obdobia baroka bolo i sídlo uhorskej piaristickej provincie, na ktorej čele stála ďalšia významná osobnosť tohto obdobia a to Konštantín Halapi – v slovenskom kultúrnom kontexte relatívne málo spomínaná, no určite nie neznáma osobnosť (užhorodský rodák, básnik, pedagóg, predstaviteľ tejto provincie, rektor a profesor prievidzského gymnázia, rektor kláštora a tiež učiteľ novicov). Napokon tu i 8. 1. 1752 umiera. Piaristi tu sídlia až dodnes a venujú sa hlavne pedagogike.

Ďalšie významné výročie, ktoré slávi Prievidza tiež v tomto roku je 630.-te výročie od udelenia výsady slobodného kráľovského mesta. Prievidzi bol tento honor udelený ako jednej vôbec z prvých miest na dnešnom Slovensku. Rok 1383 bol pre naše dejiny významný ešte aj v niečom inom. Práve v tomto roku sa v meste usídlila rehoľa karmelitánov na mieste dnešného tzv. História mesta PrievidzaMariánskeho vŕšku, kde bol ešte niekedy okolo roku 1260 vybudovaný Kostol Nanebovzatia Panny Márie – v tom čase na mieste prievidzského hradu, čo dokazujú ešte aj dnes hradiská na území dnešného prievidzského cintorína. Kostol mal pôvodne románske prvky, ale práve až po príchode karmelitánov ho členovia tohto rádu prestavali v gotickom slohu a usídlili sa v Kláštore sv. Kríža, ktorý bol v tom čase postavený, pravdepodobne, pri kostole. Mariánsky vŕšok má však ešte svoju jednu osobitosť, okrem toho, že sa tu začala písať mestská história a zišla sa tu rehoľa, ktorej korene siahajú až do 9. storočia pred Kristom. Už v známom roku, ktorý je pre Prievidžanov výnimočným (1383), priniesli karmelitáni pápežskú odpustkovú listinu, ktorú im kanonizoval pápež Martin V., a od roku 1430 sa v Prievidzi koná každoročne Mariánska púť a tak mariánsky kult ostáva i po stáročiach stále živý a odkaz do budúcnosti jednoznačný i v dnešnom 21. storočí.

V súčasnosti je Prievidza 11. najväčším mestom na Slovensku a je centrom regiónu Horná Nitra. Avšak živé pripomínanie a prehodnocovanie našich dejín nie je nikdy zbytočné, pretože každý by sa mal učiť spoznávať aspoň sčasti dejiny svojho mesta, národa, pretože to je rozmer, bez ktorého človek nie je jednoducho celý, keďže, ako sa hovorí – „História je učiteľkou života (Historia Magistra Vital).“

Autor článku: Dávid Svitok

Mesto Martin

Martin je okresné mesto s rozlohou 67,74 km² , ktoré sa nachádza v Turčianskej kotline pri Malej Fatre. Preteká ním rieka Turiec, ktorá pramení v Kremnických vrchoch.

Mesto Martin v noci.

História mesta Martin

Z donácii Ladislava IV. pochádza prvá listinná zmienka, ktorá  je z roku 1284. Neskôr 3.októbra 1340 získal Martin mestské privilégium. Vývin mesta bol spomalený vpádom husitov do Turčianskej kotliny v roku 1431. Zmizli všetky právne dokumenty, až Žigmund ponechal mestu výsady obnovením mestských práv. Martin bol centrom Turčianskej župy od 17. do 20. storočia.

Matica Slovenská

V roku 1863 bola postavená Matica slovenská, ktorá  bola závislá od darov národne uvedomelej vrstvy. Úlohou MS je prebúdzať a upevňovať národné povedomie Slovákov a umocňovať slovenské vlastenectvo. Zakladá fondy na podporu národného a kultúrneho života doma i v zahraničí. Spolupracuje pri tvorbe učebnicových textov a učebníc, vytvára podmienky na všestranné vzdelávanie, podporuje kultúrny život mládeže a spolupracuje s mládežnickými organizáciami. Vydáva publicistiku, umeleckú tvorbu a vedecké diela.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine.Jesseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského vznikla v roku 1962, kedy bolo založené detašované pracovisko bratislavskej lekárskej fakulty v Martine. V roku 1969 bola zriadená samostatná lekárska fakulta. S partnerskými univerzitami v Európe udržiava JLF UK vzťahy na medzinárodnej úrovni, čím umožňuje štúdium aj zahraničným študentom.

Priemysel v Martine

V období ČSSR, bol Martin významným strediskom zbrojárskeho a ťažkého strojárstva. V súčastnosti sa tu vyrába nábytok a papier. Hoechst-biotika sprevádzkovala časť továrne ECCO, kde sa vyrába luxusná obuv. Vznikol tu aj nový závod AUTO Martin, súčasť Volkswagen komplexu. V roku 2000 začal svoju činnosť. Závod sa zaoberá výrobou komponentov do podvozkov a prevodoviek. Patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Turčianskom regióne.

Mesto Štúrovo, dovolenka a ubytovanie

História mesta Štúrovo

Mesto Štúrovo vzniklo na sútoku rieky Dunaja a Hrona. Bolo osídlené už v dobe kamennej. Mesto štúrovoNa území dnešného Štúrova stál kedysi hrad o ktorom hovorí písomnosť z r. 1304. Hrad, spolu s mostom a kostolom však zničili Turci. Na mieste hradu následne vybudovali v r. 1546 opevnenie dunajského mosta do Ostrihomu a nazvali ho Džizgerdelen Parkany. Neskôr tu zaviedli týždenné trhy, ktorých tradícia sa zachováva až dodnes. Nadväzuje na ne jesenný jarmok svätého Šimona a Júdu, ktorý obyvatelia veľmi obľubujú. Ďalej bola v roku 1848 vybudovaná Štúrovská železničná trať medzi Budapešťou a Štúrovom a odvtedy sa štúrovská železničná stanica stala významným dopravným uzlom.

Súčasnosť

Mesto má dnes približne 11 100 obyvateľov a leží na ľavom brehu Dunaja na Slovensko-maďarskej hranici. Štúrovo je najjužnejšie ležiacim mestom Slovenska.

Termálne kúpalisko VADAŠMesto priťahuje návštevníkov svojim krásnym prírodným prostredím. Začína sa tu totiž ohyb Dunaja s úžasným výhľadom na klasickú baziliku v Ostrihome. Priamo pri meste sa vlieva rieka Hron do Dunaja. Tieto rieky ponúkajú vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov. Milovníkov prírody potešia Kováčovske kopce, ktorými je mesto obklopené. Štúrovo však väčšina ľudí pozná ako kúpeľné mesto, pretože sa tu nachádza Termálne kúpalisko VADAŠ. Je právom obľúbené aj za hranicami a ponúka ideálne podmienky na oddych pre milovníkom vody a slnka.

Kde sa ubytovať?

Hotel St. FlorianOdporúčame vám jeden z najlepších hotelov v Štúrove a to Hotel ST.FLORIAN, ktorý sa oprávnene pýši 3 hviezdičkami. Ubytovanie poskytuje v 10 dvojposteľových izbách s možnosťou prístelky a v 2 apartmánoch. V prípade nepriaznivého počasia sa nemusíte báť, že by ste sa na izbe hotela nudili, keďže izby sú vybavené televízorom. K pohodliu vám dopomôže aj klimatizácia v izbách. Izby majú balkóny s krásnym výhľadom na most Márie Valérie a ostrihomskú katedrálu. Bonusom je dvor so stráženým parkoviskom, ktorý je súčasťou hotela.

Reštaurácia St. FlorianS občerstvením tu tiež nebudete mať žiaden problém, keďže súčasťou hotela je reštaurácia ST.FLORIÁN, v ktorej si môžete pochutnať na výborných jedlách nie len slovenskej ale aj talianskej kuchyne a na svoje si prídu aj vegetariáni. Jedlá slovenskej kuchyne, sú podávané na drevených tanieroch, čo dodáva atmosféru pri jedení. Ďalšou odlišnosťou od iných reštaurácií je, že prílohy (dusené a pečené zemiaky, dusená zelenina a ovocie) sa pripravujú v peci a práve preto je ich chuť neporovnateľná s prílohami, ktoré sú väčšinou pripravované v elektrických peciach. O kvalite poskytovaných služieb svedčí aj spokojnosť premiérov V4 z návštevy.

My môžeme už len dodať, že vám prajeme príjemnú dovolenku v meste Štúrovo.