Mesto Šaľa

Okresné mesto Šaľa sa nachádza v  Nitrianskom kraji. Leží na nížine, na oboch brehoch rieky Váh. K mestu Šaľa patria aj mestská časť Večaosady Hetméň a Kilič. V meste žije v súčasnosti vyše 23 200 obyvateľov. Z hľadiskaŠaľa hospodárstva má v súčasnosti v Šali zastúpenie najmä chemický priemysel, ktorý je zastúpený známou spoločnosťou Duslo Šaľa, a.s.. Podnik je najväčším výrobcom dusíkatých hnojív na Slovensku. Ďalším výrobným programom je výroba gumárenských chemikálii, produkty horčíkovej chémie, disperzie a lepidla Duvilax, polypropylénové vlákna, priemyselné trhaviny, ekologickú pohonnú látku AdBlue, prostriedky na ochranu rastlín a špeciálne výrobky organickej a anorganickej chémie. V meste má tiež zastúpenie textilný, a stavebný priemysel.

V meste pôsobí viacero materských škôl, základných škôl, jedna aj s vyučovacím jazykom maďarským, základná umelecká škola a niekoľko stredných škôl.

V Šali sa nachádzajú aj mnohé kultúrno-spoločenské inštitúcie, ako napríklad: Knižnica Jána Johanidesa, Amfiteáter, divadelné súboryMaterinky, Divadlo ŠOK, Divadlo ASI, Maňuškové divadielko a iné.

Na území mesta sa nachádza množstvo kultúrno-historiDom ľudového bývaniackých pamiatok a pamätihodností. Medzi najvýznamnejšie patria Renesančný kaštiel, Kostol sv. Margity Antioch, Kaplnka Svätej rodiny,  Kaplnka svätého Jozefa, Kaplnka Bakošova muka,  Neskorobarokový kostol, Budova farského úradu, Budova gymnázia Juraja Fándlyho, Jaskyňa Lurdskej Panny Márie, Dom ľudového bývania.

Kostol sv. Margity Antioch je klasicistickou stavbou postavenou v rokoch 1828 – 1837 na mieste staršieho kostola, ktorý bol vybudovaný najneskôr v 16. stor. Staviteľom dnešného kostola bol Juraj Schwartz, stavba je jednoloďová s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutou kupolou. Na severnej strane je pristavaná sakristia, loď je zaklenutá pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosahujú na vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami. Priečelie so vstupným portálom má štyri oblé stĺpy, na ktorých spočíva tympanon.

Neskorobarokový kostol vo Veči je klasiNeskorobarokový kostol vo Večicisticky upravený barokový rímsko-katolícky kostol, ktorý sa spomína už v štrnástom storočí. Obnovený bol v roku1725 a v roku 1805 bol rozšírený o presbytérium. V jeho blízkosti je pseudogotická kaplnka, ktorá pochádza z 19. storočia.

Roľnícky dom bol postavený v roku 1730. Dnes je chránenou kultúrnou pamiatkou. Pôvodne boli domy zhotovované z pletenice. Steny mali konštrukciu z drevených stĺpov, ktoré boli vypletené vŕbovým prútím. Pletivo sa obojstranne omazalo hlinou, ktorá sa miešala s plevami. Strecha bola z tŕstia.

Cez mesto preteká rieka Váh, ktorú tu križujú významné cestné a železničné komunikácie.
Milovníci prírody si prídu na svoje prechádzkami naprieč chránených areálovprírodných pamiatok, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí mesta, napr. Park v Močenku, Bábske jazero, Bystré jazierko, Čierne jazierko, Jahodnianske jazierko, Trnovské mŕtve rameno a Vlčanské mŕtve rameno.