Hrad Branč

Hrad Branč sa rozprestiera na úpätí Myjavskej pahorkatiny pri obci Podbranč. Terén k hradu Branč nie je príliš náročný, zvládnu ho i deti.

časť zrúcaniny hradu Branč

História hradu Branč

Prvé zmienky o hrade sa datujú do 14. storočia a v súčasnosti sa z hradu zachovala iba jeho zrúcanina. Isté obdobie bol vlastníkom hradu uhorský magnát Matúš Čák Trenčiansky a neskôr český kráľ Ján Luxemburský a Žigmund Luxemburský. Poslednými vlastníkmi hradu bola rodina Nyáry. Počas tureckých nájazdov ho využívali miestni obyvatelia ako útočište. V 17. storočí sa z hradu stalo prechodné väzenie protestantských kňazov, ktorí zomreli a boli pochovaní v jamách po obvode múru hradu. Turci hrad zničili a od tejto devastácie má hrad aktuálnu podobu – zrúcaniny.

Časti hradu Branč

horná časť hradu Branč

Hrad je rozdelený na dve hlavné časti: dolný a stredný hrad. Tieto časti sú od seba oddelené hlbokou priekopou.
Stredný hrad sa skladá zo severného nádvoria a obytnej časti . Z nádvoria  sa po schodisku vystupovalo do dvora a do jednotlivých miestností. Z celkového počtu 40 miestností sa na prízemí nachádzalo 15, na prvom poschodí 20 a 5 na druhom poschodí. V dolnej časti hradu bola pôvodne hradná studňa.

Na hrade Branč archeológovia uskutočnili už niekoľko úspešných nálezov – našli články kamennej architektúry z okien, dverí, ozdobnú kamennú renesančnú rímsu so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho črepiny.

Povesť o hrade Branč

Jedným z majiteľov, ktorí na hrade vládli bol aj veľmož Lacko a jeho syn Štefan, ktorý bol kráľovským koniarom a mal krásnu ženu Ilonu. Na jednom prešporskom plese sa do Ilony zamiloval rakúsky rytier Hadmár z Honsbergu. Rytier Hadmár začal často navštevovať hrad Branč. Ani manželke Štefana, krásnej Illone nebol rytier ľahostajný a opätovala mu svoje city. Hadmár sa potreboval zbaviť Štefana a tak za pomoci Illony, Štefana otrávili. Ich láske a manželstvu nestálo nič v ceste. Hadmár sa však Illony čoskoro nasýtil a počas svojich návštev v Rakúsku si vyhliadol mladú kontesu Hermíny z Brennborgu. Illona začala byť chorobne žiarlivá a preto sa jedného dňa Hadmár rozhodol zabiť manželku Illonu. Hadmár sa opäť oženil, avšak tesne po sobáši poslovia kráľa Karola Róberta z Anjou odviedli Hadmára do väzenia. Bol obvinený a odsúdený za dvojnásobnú vraždu a tak skončil v rukách kata.

Tipy na výlet po okolí

V letnom období obec Podbranč organizuje rytierske pikniky. Z hradu Branč môžu turisti pokračovať vo výlety na vyhliadkovú vežu Hrajky, ktorá sa nachádza na štíte Myjavskej pahorkatiny. Veža je vysoká takmer 10m, a z jej vrchu majú turisti výhľad do širokého okolia – do doliny rieky Myjava, na Bielych Karpát a čiastočne i Považského Inovca. Taktiež sa tu nachádza pamätník dvanástich popraveným evanjelikom, ktorých boli popravený pre účasť na turolúckej vzbure, pri ochrane svojho kostola pred odobratím. V prírodnej scenérií je vybudovaný oddychový areál s lavičkami a cykloodpočívadlom. Počas teplých dní sa návštevníci hradu Branč môžu osviežiť pri neďalekej Kunovskej priehrade.

Historická pamiatka – hrad Branč, spolu s malebnou prírodou okolia je vynikajúcim typom pre víkendovú prechádzku spojenú s objavovaním histórie a prírody.

Múzeum slovenskej dediny

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

Múzeum slovenskej dediny

Pôvodným zámerom Slovenského národného múzea v Martine bolo vybudovať expozíciu podávajúcu ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska. Do súčasnosti sa zatiaľ zrealizovali celky expozičných objektov z Oravy, Liptova, Kysúc–Podjavorníkov. Región Turiec v zmysle pôvodného zámeru zatiaľ nie je dokončený. Výstavba ostatných celkov expozície bola značne pozastavená po roku 1990. Do súčasnosti sa realizovala výstavba v regióne Turiec za finančnej podpory mesta Martin a Ministerstva kultúry SR. V areáli múzea sa nateraz nachádza 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť objektov je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom. Sú to roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, solitéry technických, spoločenských a sakrálnych stavieb.

Expozícia v múzeu slovenskej dedinyRegión Orava je najstaršou sprístupnenou expozíciou areálu múzea. K najpozoruhodnejším stavbám patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. Región celkovo predstavuje 10 roľníckych usadlostí. Zastúpené sú aj objekty technické (kováčska dielňa zo Suchej Hory, olejáreň z Oravského Veselého), spoločenské (horáreň a krčma z Oravskej Polhory), solitéry hospodárskych stavieb (sýpky a zemiakové jamy zo Sedliackej Dubovej, Zuberca a Dlhej nad Oravou), drobné sakrálne stavby (kaplnka zo Bzín a Krušetnice). Ulicovú zástavbu tvorenú prevažne roľníckymi usadlosťami dopĺňa objekt krčmy z Oravskej Polhory z roku 1811, ktorý poskytuje možnosť stravovania a občerstvenia.

Historické centrum mesta MartinMúzeum slovenskej dediny sa nachádza v Martine. Mesto Martin je mesto na severe Slovenska. Nachádza sa asi 25 kilometrov juhovýchodne od Žiliny a 170 kilometrov severovýchodne od Bratislavy, v Žilinskom kraji. Leží v Turčianskej kotline na rieke Turiec, pod výbežkami Malej Fatry. Je to historické centrum Turca a okresné mesto. Dnes je Martin Centrum národnej kultúry Slovákov. Mnohým sa zdá, že len vďaka svojej minulosti. Mesto však má slovenskému národu stále čo ponúknuť. Popri tradičných celoštátnych podujatiach ako sú Scénická žatva, Slovesná jar, Bienále knižného umenia a iné, začína si nachádzať svoj priestor aj taký fenomén ako je napr. jazzová hudba.

Mesto Michalovce

Michalovceokresné mesto na Slovensku Michalovceležiace v Košickom kraji. Toto hospodárske a kultúrno-spoločenské centrum okresu i Zemplína sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej nížiny, na brehoch rieky Laborec, v nadmorskej výške 114 m. Mesto je vzdialené 50 km na východ od Košíc a 30 km od ukrajinského pohraničného mesta Užhorod. Na východ od Michaloviec na nachádza priehrada Zemplínska šírava.

Michalovce a ich okolie boli pre svoju priaznivú polohu a surovinové zdroje vyhľadávané a osídľované od paleolitu po stredovek. V období mladšej doby bronzovej, ktorá znamenala vrcholné obdobie v spracovaní bronzu ako civilizačného kovu, bola táto oblasť pravdepodobne severovýchodným centrom v rámci karpatskej kotliny a spolu s južným Potisím mala podstatný podiel pri stykoch s mimokarpatskými oblasťami. Dejiny Michaloviec ovplyvnila významne prítomnosť Keltov a neskôr obdobie rímskych vplyvov. Archeologické výskumy potvrdili zakladanie sídlisk v tomto území i v dobe sťahovania národov v 6.storočí Slovanmi. Námestie v MichalovciachNedostatok písomných správ o Michalovciach z obdobia ranného feudalizmu nahrádzajú archeologické nálezy v 9.- 11. storočí v lokalite Michalovce – Hrádok, ako i nález základov najstaršej architektúry na terajšom Kostolnom námestí.

V Michalovce sú známe množstvom pamätihodností, ktorými sú Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray – dnes sídlo Zemplínskeho múzea, základy rotundy v areáli Zemplínskeho múzea, gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie, gréckokatolícky Chrám sv. Ducha, gréckokatolícky farský Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, budova Zlatého býka, budova Groszovho paláca a budova starého súdu.

Zemplínske múzeum   vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierka a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo – klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30.rokoch 19.storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu, celkový kultúrno – historický a hospodársky vývoj Zemplínske múzeumzemplínskeho regiónu. V priestoroch  kaštieľa sú umiestnené zbierky a expozície. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby – rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Prírodovedná expozícia dokumentuje ekologické skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Zástupcovia jednotlivých skupín sú v expozícii usporiadaní podľa charakteristických biotopov, ktoré obývajú (rybníky a vodné nádrže, močiare, lúky, rieky a potoky, kameňolomy, ľudské sídla, les). Medzi najpozoruhodnejšie preparáty patria bahniaky, žeriav popolavý, kaňa sivá, karpatský jeleň. V expozícii je vystavených 247 druhov vtákov a 46 druhov cicavcov. Oživujú ju spevy a hlasy niektorých živočíchov.

Archeologická expozícia prezentuje v chronologickom slede praveký a včasnostredoveký vývoj zemplínskeho regiónu. K najvýznajmnejším exponátom patria antropomorfné i zoomorfné neolitické plastiky, z obdobia eneolitu súbor zlatých záveskov (najstarší doklad spracovania zlata na území Slovenska) a medené nástroje, zbrane, šperky a keramika z doby laténskej. Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza v strednej Európe. V expozícii sú vystavené najhodnotnejšie predmety z archeologického zbierkového fondu, ktorý obsahuje vyše 40000 ks.

Umelecko-historická expozícia je umiestnená v pôvodne neskororenesančnej budove, tzv. Starom kaštieli. V expozícii sú inštalované diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. Medzi exponátmi sa vynímajú gotická Pieta, renesančné a barokové plastiky svätcov, zbierka ikon i liturgických predmetov. K významným exponátom sa radia aj olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v Michalovciach v rokoch 1911 – 1944.

Etnografická expozícia dokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. Expozíciu tvoria samostatné celky – kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. Pozoruhodná je zbierka hrnčiarskych výrobkov dokumentujúca vývoj pozdišovského hrnčiarstva. Cenné sú aj exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne.

Historická expozícia predstavuje v prevažnej miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. – začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a podobne).

Termálne kúpalisko Vrbov

Celoročné termálne kúpalisko Vrbov  je vzdialené od Kežmarku 7 km a  15 km od Tatranskej Lomnice v doline Vrbovského potoka.

letná sezóna - Termálne kúpalisko Vrbov

Teplota vody v bazénoch je od 26 C do 38 C. Termálna voda má blahodarné a liečivé účinky na:

– pohybový aparát,

– nervové ústrojenstvo,

– dýchací systém a

– srdcovocievny systém.

vonkajšií areál kúpaliska VrbovKúpalisko má vybudovaných  desať bazénov, z toho štyri detské. Termálnou vodou je napúšťaný i 61 m dlhý tobogán. Okrem tobogánu sú ďalšími atrakciami vodná šmykľavka a protiprúdové plávanie.

Okrem toho areál poskytuje rôzne možnosti športovania – volejbal, detské ihrisko s preliezačkami a šmykľavkami, výlety do okolia. V bezprostrednej blízkosti areálu kúpaliska sa nachádza jeden lovný rybník o rozlohe 13,5ha. Záujemcovia o lov rýb majú možnosť si zakúpiť celodenné alebo týždenné povolenie na rybolov.

Ubytovanie

Návštevníci sa môžu priamo v areáli ubytovať v bungalovoch či apartmánoch.  Bungalovy poskytujú  ubytovanie v dvoj-posteľových izbách, s možnosťou prístelky, so sociálnym zariadením. Izby sú vybavené televíznym prijímačom a chladničkou. Pre rodiny s deťmi sa odporúčajú apartmány.

Okrem toho aj v areáli kúpaliska možnosť ubytovania v unimobunkách kemping. Kapacita ubytovania v unimobunkách je 72 osôb, kapacita campingu je 500 osôb.

Ďalšou možnosťou ubytovania sú penzióny a súkromné priváty.

Penzión Mária  je vzdialený približne 150 metrov od termálneho kúpaliska Vrbov. Vo vybavení každej izby je televízny prijímač a chladnička. Penzión Mária svojou reštauráciou pre hostí podáva raňajky a večeru. Kapacita stravovacej jedálne je 25 osôb. Doplnkové služby: sauna, hydro- masáž, stolný tenis, jazda na koni.V okolí obce Vrbov je veľa historických, kultúrnych pamiatok a prírodných krás ktoré sa oplatí vidieť. 250 metrov od Penziónu sa nachádza rybník.

Penzión Žltý dom  je ďalšou možnosťou ubytovania pri kúpalisku Vrbov. K dispozícií je 5 izieb – 3 izby štvor-lôžkové, 1 izba dvoj-lôžková a taktiež 1 izba troj-lôžková.  Hosťom pre skvalitnenie dovolenky v podobe cyklo-výletov Penzión požičiava bicykle.

Liečivú termálnu vodu kúpaliska Vrbov odskúšali už mnohí spokojní a zrelaxovaní návštevníci. Výhodou termálneho kúpaliska Vrbov je jeho celoročné užívanie. Popri kúpaní na kúpalisku môžu dovolenkári uskutočniť i výlety do neďalekých miest –  Kežmarok 7 km,   Levoča  22 km a  o niečo ďalej sa nachádza najrozsiahlejší slovenský hrad – Spišský hrad 36 km. V blízkosti je i Slovenský Raj, Vysoké Tatry, či Pieniny.

Trenčiansky hrad, sídlo Matúša Čáka

Trenčiansky hrad je dominanta mesta Trenčín Trenčiansky hrad známy ako sídlo jedného z najmocnejších magnátov v Uhorsku – Matúša Čáka.

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia, od doby bronzovej cez Keltov a Germánov až po slovanské osídlenie. Najstaršou kamennou stavbou hradu je predrománska rotunda. Koncom 11. storočia vznikla kamenná útočištná veža. V 13./14 storočí sa hrad stal sídlom uhorského šľachtica Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý z hradu sa stalo centrum  Matúšovej zeme. Matúč Čák ovládal takmer celé dnešné Slovensko a značnú časť Zadunajska. V Trenčíne dokonca razil i vlastné mince, avšak žiadne neboli do súčasnosti objavené. Po jeho smrti sa hrad stal majetkom uhorského kráľa Karola.

Barborin palácBarborin palác dal vybudovať cisár Žigmund Luxemburský pre svoju druhú manželku Barboru Cellskú. Posledným, tretím palácom na Trenčianskom hrade je Palác Zápoľských.  Od 15. storočia sa pôvodne kráľovský hrad postupne dostával do rúk šľachtických vlastníkov – Thurzovci, Forgáčovci, tirolský gróf Pirrhus z Arcu, kráľovský taverník  Juraj Zrínsky, Ladislav Popel mladší z Lobkovíc, vlastnícky podiel tu mali napríklad Rákociovci a viacerí ďalší.

Koncom 18. storočia Trenčiansky hrad definitívne stratil svoj vojenský význam a v júny 1790 vypukol požiar, ktorý takmer zdevastoval hrad i mesto.  V roku 1905 posledná majiteľka – Iphigenia De Castris D´Harcourt darovala hrad mestu Trenčín. Začali sa provizorné úpravy a systematická rekonštrukcia prebieha od polovice 20. storočia.

Areál Trenčianskeho hradu pozostáva z predbránia, prvej až  piatej hradnej brány, troch gotických palácov – Matúšov, Ľudovítov, Barborin, Matúšovej a letnej  veže, kaplnky a delovej bašta, hospodárskych objektov, hladomorne a Studni lásky.

Ľudovítov palác

Ľudovítov palác – najstarší palác, bol vybudovaný v 14. storočí, kráľom Ľudovítom Veľkým. V danom paláci je umiestnená stála expozícia Chladných a palných zbraní – meče, šable, oštepy, kopije, rapíry  od 13. do 19. storočia a taktiež orientálne zbrane pestro zdobené a   palné zbrane – pruské ihlovky, rakúske zbrane, pušky a revolvery. Okrem expozície zbraní, sú v priestoroch Ľudovítovho paláca zakomponované i obrazy z expozície Rodovej galérie Ilešháziovcov a obrazy z ilešháziovských sídiel.

Barborin palác ako už bolo spomenuté druhý palác bol vystavaný cisárom Žigmundom Luxembruským pre svoju druhú manželku Barboru Celskú. Prvá miestnosť Barborinho paláca bola  Rytierska sieň –  najväčšou miestnosťou na hrade. Zaujimavosťou je, že spálňa bola prepojená s podzemím padacími schodmi.  V podzemí sa nachádzali sklady vína a potravín.

Zápoľských palácTretím palácom a najmladším je palác Zápoľských – bol postavený manžeľkou Štefana Zápoľského Hedvigou Tešínskou , v 16. storočí. Nachádza sa tu ďalšia expozícia rodovej galérie Ilešháziovcov a obrazov z ilešháziovských sídiel obsahuje v súčasnosti 94 obrazov, rozmiestnených na dvoch horných podlažiach paláca. Jeden z najimpozantejších portrétov patrí svätici Žofie Bošňákovej. V súčasnosti sa palác využíva na výstavy a svadby.

Matúšova veža je najstaršou stavbou na hrade, na štvrtom poschodí veže mal jej majiteľ Matúš Čák pracovňu. V Matúšovej veži sa nachádza expozícia nástenných erbov jednotlivých držiteľov Trenčianskej dominanty. Veža umožňuje návštevníkom hradu a jedinečný výhľad na panorámu celého mesta Trenčín, Biele Karpaty, Vršatské bradlá a na Drietomský Žľab.

Letná veža je renesančnou stavbou, vybudovaná na na hornom nádvorí hradu. Hradnému panstvu slúžila najmä ako miesto odddychu.

Delová bašta  bola postavená Thurzom v 16. storočí. Jej úlohou bolo chrániť mosty Váhu, hrad i celkovo mesto Trenčín.  V súčasnosti je bašta, spolu s priľahlým amfiteátrom využívaná Trenčianskym múzeom na rôzne výstavy a kultúrne podujatia.

Hladomorňa – pôvodne Kráľovská veža slúžila ako vyhliadková veža, neskôr sa z nej stalo hradné väzenie a hladomorňa. Historici však neobjavili žiadne dokumenty, ktoré by naznačovali a potvrdili úmrtie v hladomorni. Hladomorňa skôr slúžila ako preventívne zastrašovanie.

Medzi povesťami opradenými časťami hradu patri Studňa lásky, ku ktorej sa viaže krásny príbeh dvoch zamilovaných ľudí – o Omarovi a Fatime.

studňa lásky

Medzi stále expozície – výstavy Trenčianskeho hradu sú Feudálna justícia, heraldická tvorba na Slovensku, Lapidárium, rodová galéria Illésháziovcov, historické zbrane.

Zemplínska Šírava a ubytovanie v jej blízkosti

Zemplínska šírava s pôvodným názvom Zemplínska sĺňava vznikla na mieste mladej priekopovej prepadliny medzi južnými svahmi Vihorlatského pohoria a neotektonickými štruktúrami za účelom spútania rozlievajúcich sa vôd. 

Zempínska Šírava

Z jej napúšťaním sa začalo na jar v roku 1963 a do prevádzky bola daná v auguste 1966. Jej prvotným významom bolo a je zabrániť povodňovým katastrofám, byť zdrojom vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a vodným zdrojom pre vzmáhajúci sa energetický priemysel. Pôvodne sa rátalo len s čiastočným využitím nádrže pre turistiku miestneho významu. Vývoj však ukázal, že vďaka ustálenému letnému počasiu kedy teplota vody neklesne pod 20 °C, začali navštevovať  nádrž masy turistov z celého bývalého Československa i ostatných okolitých štátov. Nádrž sa týmto stala významnou oblasťou cestovného ruchu.

Priehrada Zemplínska Šírava má mimoriadne priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy a rybolov. Pláže sú štrkovité a trávnaté. Vo všetkých strediskách sú požičovne člnkov, vodných bicyklov a v niektorých i vodných skútrov alebo vodných lyží.

Je tu tiež vybudovaných 7 rekreačných stredísk. V každom rekreačnom stredisku sa nachádza sieť hotelov, penziónov, chát a autokemping.

Zempínska Šírava Penzión FamilyJedným z najobľúbenejších penziónov je Penzión Family. Je situovaný 100 metrov od priehrady Zemplínska Šírava a 12 minút jazdy autom z Michaloviec. Ponúka vám saunu, záhradu s výbavou na grilovanie a vonkajší sezónny bazén. Vo všetkých priestoroch môžete bezplatne využívať Wi-Fi pripojenie na internet a k dispozícii máte aj bezplatné súkromné parkovisko. Každá izba v Penzióne Family je vybavená chladničkou a niektoré majú aj súkromnú terasu. Penzión má aj reštauráciu s terasou, kde si pochutíte na miestnych zemplínskych špecialitách. Na mieste nájdete aj bar.

Zempínska Šírava penzión TíliaĎalším penziónom v blízkosti Zemplínskej Šíravy je Penzión Tília. Penzión Tilia sa nachádza v rekreačnom stredisku Hôrka, 200 m od piesočnatej pláže so štrkovitým dnom, ktoré je zárukou čistej vody. Je určený hlavne pre rodiny s deťmi a prevádzkuje celoročne. Každý apartmán pozostáva z kúpeľne, obývacej izby s kuchyňou a prestrešenej terasy so samostatným sedením. Súčasťou penziónu sú tri altánky,  menší pre 6-10 osôb a väčší pre 20-30 osôb, s kozubami a grilom a hudono športový altánok pre 20-30 osôb.

Holíčsky hrad – vodný hrad

Holíčsky hrad nájdete v meste Holíč, vzdialenom od hlavného mesta Slovenska približne 83km. Cesta autom by nemala presiahnuť jednu hodinu jazdy.

Holičský hrad-vodný hrad

Holíčsky hrad je vodný hrad postavené v polovici 11. storočia, v štýle barokovo-klasicistický.  Hrad patril do vlastníctva napríklad – Ctibora zo Ctiboríc, rodine Czoborovcov, Bakičovcov a Habsburgovcov. V 15. storočí ho obsadili husiti, 1607 Gabriel Bethlen, v 17. storočí sa tu viedli boje Kurucov, Turkov s cisárskymi vojskami. V 16. storočí sa hrad začal prebudovať na kaštieľ.  V polovici 18. storočia ho Habsburgovci prestavali na luxusné letné sídlo, s troma podlažiami, pôdorysne riešené do tvaru U. Od roku 1970 je hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Holičský hrad

V súčasnosti hrad prešiel rekonštrukciou, obklopuje ho opevnenie. Prehliadka pozostáva z dvoch časti – interiér hradu a exteriér. Interiér hradu zahŕňa: mestskú galériu, čínsku sálu, kaplnku a podzemné chodbyExterná časťhospodárska budova, obranné valy a rybník.

Múzeum keramiky Holíč

Momentálne je v rekonštruovanej časti umiestnené múzeum keramiky. Múzeum keramiky Holíč je vysunutou expozíciou Záhorského múzea v Skalici. Obsahom expozície je oboznámenie návštevníkov s historickou výrobou keramiky v záhorskom regióne.

Mestské keramické múzeum v Holíči

Mestská galéria Holíč

Mestská galéria, ktorá je sprístupnená počas letnej turistickej sezóny. V mestskej galérií sa uskutočňujú koncerty vážnej hudby a výstavy domácich i zahraničných umelcov. Stálou expozíciou je tvorba holíčskej rodáčky akademickej maliarky Oľgy Bartošíkovej.

Aktivity

Alternatívou spestrenie rodinného výletu je cykloturistika, popri Baťovom kanály, kde je vybudovaná cyklotrasa s odpočívadlami i s cyklomapami. Okrem cykloturistiky je k dispozícií i požičovňa motorových člnov, kanoií, vďaka ktorým sa návštevníci môžu plaviť po Baťov kanály. V obce Holíč i v jeho blízkom okolí sa nachádza viacero rybárskych revírov, ktoré umožňujú rybolov aj na základe hosťovacích povolení aj pre členov iných organizácií za výhodné ceny.

Návštevníci by si nemali nechať ujsť návštevu kultového miesta v Holíči. Na kultovom mieste sa nachádza súbor 22 obrovských kameňov, na ktorých sú obrazce s mytologickou témou.

Medzi turistické atrakcie patrí i holandský veterný mlyn pri Holíči.

Je to jediný zachovaný mlyn na území Slovenska, datuje sa na 19. storočie. Odvážlivci rozhodne nepohrdnú vyhliadkovým letom nad Záhorím, kde sa im naskytne panoráma celého Záhoria ako na dlani.

Ešte stále neviete, kde strávite najbližší víkend? Jednou z možností ako stráviť letný rodinný výlet je návšteva Holíčského hradu a jeho okolia.